Home Geltoki bat, bi aulki eta mila istorio asma ditzake tristurak (1998 - sadness can invent a station, two chairs and a thousand stories)